VỀ CHÚNG TÔI 

TWINSTAR FARM,
Doanh nghiệp sản xuất côn trùng thương phẩm. 

ABOUT

식용 곤충 생산 기업,
트윈스타팜을 소개합니다.

ABOUT

식용곤충 생산 기업,
트윈스타팜을 소개합니다.
WHO WE ARE

Twinstar Farm, vận dụng kỹ thuật Smart Farm tự động hoá để sản xuất
côn trùng thương phẩm – nguồn thực phẩm của tương lai.

Twinstar Farm sản xuất côn trùng thương phẩm chất lượng cao dựa vào kỹ thuật chăn nuôi Smart Farm tự động hoá.
Chúng tôi nỗ lực suốt 24 giờ, 365 ngày để làm hài lòng khách hàng.

WHO WE ARE
자동화 스마트팜 기술을 이용하여
미래 식량인 식용 곤충을 생산하는
기업, 트윈스타팜입니다.
트윈스타팜은 자동화 스마트팜 사육기술을
통해 고품질의 식용곤충을 생산하고 있습니다.
24시간 365일 식용곤충을 구매하는 고객님들의
만족을 위해 노력하겠습니다.
WHO WE ARE
자동화 스마트팜 기술을 이용하여 미래 식량인
식용 곤충을 생산하는 기업, 트윈스타팜입니다.
whoweare_whole

트윈스타팜은 자동화 스마트팜 사육기술을 통해 고품질의 식용곤충을 생산하고 있습니다. 

24시간 365일 식용곤충을 구매하는 고객님들의 만족을 위해 노력하겠습니다. 

WHAT WE FOCUS ON

Twinstart Farm đặt 3 tiêu chí lên hàng đầu. 

WHAT WE FOCUS ON

트윈스타팜은 3가지 사항을 중요하게 여기며
농장 운영을 해나가고 있습니다.

whatewefocuson_whole
WHAT WE FOCUS ON
트윈스타팜은 3가지 사항을
중요하게 여기며 농장 운영을
해나가고 있습니다.

WHY EDIBLE INSECT?

Côn trùng thương phẩm được xem là nguồn thực phẩm trong tương lai với vai trò vô cùng quan trọng.

Côn trùng thương phẩm là nguồn thực phẩm trong tương lai không những có lợi với con người và động vật mà còn góp phần giải quyết những vấn đề của xã hội nhân loại như đói nghèo, thiếu lương thực v.v

WHY EDIBLE INSECT?

식용곤충은 미래 식량으로서
훌륭한 역할을 해낼 수 있습니다.
식용곤충은 인간과 동물 모두에게 이로울 뿐만 아니라
기아, 빈곤, 식량 문제 등 인류의 근본적인 문제들을
해결하여 사회에 기여할 수 있는, 미래 식량입니다.

WHY EDIBLE INSECT?

식용곤충은 미래 식량으로서
훌륭한 역할을 해낼 수 있습니다.

식용곤충은 인간과 동물 에게 이로울 뿐만 아니라
기아, 빈곤, 식량 문제 등 인류의 근본적인 문제들을
해결하여 사회에 기여할 수 있는, 미래 식량입니다.

WHO WE WORK WITH

LOCATION

Vị trí

Địa chỉ: 30, Doma 12-gil, Seo-gu, Daejeon, Hàn Quốc (Trụ sở)

Trang trại : 18, Hwangnyongjae-ro 553beon-gil, Beolgok-myeon, Nonsan-si, Chungcheongnam-do, Hàn Quốc

WHO WE WORK WITH

LOCATION

오시는 길

주소 : 대전광역시 서구 도마12길 30(본사)
충남 농장 : 충청남도 논산시 벌곡면 황룡재로553번길 18

WHO WE WORK WITH

LOCATION

오시는 길

주소 : 대전광역시 서구 도마12길 30(본사)
충남 농장 : 충청남도 논산시 벌곡면 황룡재로553번길 18